บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบเกียรติบัตรการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction : T-VER) จากโครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยชุมชน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เชิดชูผลงาน และตัวอย่างที่ดีขององค์กรไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการ และดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง TPIPP มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ซึ่งเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2017 (รางวัลการประกวดผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนระดับประเทศ) เป็นรางวัลดีเด่นประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 60 MW จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความยกย่องและชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสร้างตัวอย่างที่ดีและกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในวงกว้าง

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิง RDF ได้รับมอบ รางวัลมาตรฐานมงกุฎไทย (Crown Standard) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน : อ.บ.ก.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการพิจารณารับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism – “CDM”) ของประเทศไทย

รางวัล CSR-DIW Continuous Award เป็นรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 (รางวัลการประกวดผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนระดับประเทศ ประจำปี 2557) เป็นรางวัลดีเด่นประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off - Grid) โดยได้นำขยะชุมชนมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) สำหรับใช้ทดแทนถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจในความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการจัดการพลังงาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น