บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Off-Grid จากการประกวด ASEAN Energy Awards 2014 จาก ASEAN Centre for Energy ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นรางวัลแรกระดับอาเซียนของบริษัท และมากไปกว่ารางวัลอันทรงเกียรติที่บริษัทได้รับในครั้งนี้ คือ จิตสำนึกความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของการลดใช้พลังงานของบริษัท เพื่อลดปัญหาการจัดการขยะในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของอาเซียนที่จะส่งเสริมให้ทั้งอาเซียนใช้พลังงานทดแทนและลดการใช้พลังงาน

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 20 เมกกะวัตต์ เป็นการนำเชื้อเพลิง RDF มาเผาด้วย Circulating Fluidized Bed Combustion Boiler (CFBC Boiler) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการขึ้นทะเบียน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ซึ่งปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จำนวน 34,754 ตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่าต่อปี จากโครงการเปลี่ยนขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิง (RDF Production from Municipal Solid Waste of TPI Polene Power PCL.) ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุ ของภาวะโลกร้อนแล้ว ทีพีไอโพลีนเพาเวอร์ยังจะมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต (จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้) และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ประจำปี 2559 หรือ CSR-DIW Award 2016 (Standard for Corporate Social Responsibility - Department of Industrial Work) ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559

รางวัล CSR-DIW มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และเกิดความไว้วางใจของภาคประชาชน เพื่อพัฒนาการอยู่รวมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของทีพีไอโพลีนเพาเวอร์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการบริหารงาน และดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น