การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Image

ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาบริหารจัดการของเสีย และขยะมูลฝอย โดยแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลให้มากที่สุด และนำผลพลอยได้จากขยะมาใช้ประโยชน์สูงสุด โดยไม่มีภาระการกำจัดส่วนที่เหลือนอกโรงงาน
Image

ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ทีพีไอ โพลีน เปิดให้บริการทั้งหมด 12 สาขา
Image

ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

แผน Zero Waste คือ จะต้องบริหารจัดการขยะเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องไม่ให้เหลือเศษใดๆที่จะเป็นภาระในการนำไปกำจัดนอกโรงงาน
Image

นายประชัย เลียวไพรัตน์

ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการลงทุนต่างๆ เพื่อวางรากฐานการเติบโต และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ตลอดจนการดำเนินงานในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม และธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่อง

ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องในปี 2561

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้าและสินค้า รวมทั้งรายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งสิ้นจำนวน 7,620 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.63 จากจำนวน 4,865 ล้านบาท ในปี 2560 ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณไฟฟ้าที่ขายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 7,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.57 จากจำนวน 5,188 ล้านบาท ใน ปี 2560 โดยมีกำไร สุทธิจำนวน 3,699 ล้านบาท ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.73 จาก กำไรสุทธิจำนวน 2,592 ล้านบาท ไนปี 2560 ที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไร และอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิที่สูงขึ้น

โรงไฟฟ้าของบริษัทมีกำลังการผลิดติดตั้งรวม 440 เมกะวัตต์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงไฟฟ้า 70 MW (TG7) กำลังการผลิตติดตั้ง 70 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต 40 เมกะวัตต์) ได้ดำเนินการผลิตไนเชิงพาณิชย์ ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 โรงไฟฟ้าถ่านหิน กำลังการผลิตติดตั้ง 150 เมกะวัตต์ (TG8) ได้เริ่มดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ ส่งผลไห้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมทั้งสิ้น 440 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 40 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 180 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน
กำลังการผลิตติดตั้งรวม 220 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต 190 เมกะวัตต์)เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง


บริษัทมีเป้าหมายเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้าให้อยู่ในระดับสูง บริษัทจึงได้ทำการติดตั้งหม้อผลิตไอน้ำแบบ Grate Boller เพิ่มเติม 2 เครื่อง และอยู่ระหว่างติดตั้งเพิ่มเติมอีก 3 เครื่อง ซึ่งส่งผลไห้สามารถเพิ่มปริมาณผลิตไอน้ำมากขึ้น

บริษัทตระหนักดีว่าการพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องที่สำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงได้ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะลดต่ำลง

เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวอย่างมั่นคง

บริษัทเนันการเติบโตในธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่เน้นการไช้ความรัอนทิ้งและขยะเป็นเชื้อเพลิงหลักไนการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โดยภาครัฐกำหนดไห้เป็นวาระสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาขยะ และปัญหาโลกร้อนโดยการนำความร้อนทิ้งและขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายแสวงหาโอกาสทางธุรกิจไหม่ๆ โดยการเข้าร่วมประมูลโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อต่อยอดจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่มีอยู่เติมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (Corporate Social Responsiblity) ด้วยการรักษาสมดุลระหว่างการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลสังคม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ชุมชนและ สิ่งแวดล้อม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ทีพีไอ ไพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้มีส่วนไต้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ที่ได้ร่วมสนับสนุนและให้ความไว้วางใจต่อบริษัทด้วยดีตลอดมา ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเป็นพลังผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานทุกจนร่วมกันผ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงให้แก่องค์กร สร้างความเข้นแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล สร้างความผาสุกให้แก่ชุมชนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประเทศไทยเพื่อความยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา