การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

 

การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

(หุ้น)

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564    (หุ้น)

เปลี่ยนแปลง

(เพิ่มขึ้น/ลดลง ระหว่างปี 2564หุ้น)

1. นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์

6,019,906

         6,019,906

-

2. ดร.ประมวล  เลี่ยวไพรัตน์

4,994,025

           4,993,408

617

3. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์*

*

*

*

4. นายประหยัด  เลี่ยวไพรัตน์

5,352,708

           5,352,708

-

5. นางสาวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์

3,853,192

           3,853,192

-

6. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์

5,325,591

           5,325,591

-

7. นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์

1,870,399

           1,870,399

-

8. นางณิธาวัน เลี่ยวไพรัตน์

250,571

             250,571

-

9. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์

50,265

               50,265

-

11. นายมนู เลียวไพโรจน์

-

-

-

12. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ

179

                    179

-

13. ดร.อภิชัย จันทรเสน

-

-

-

14. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

171

                    171

-

15. นายวันชัย มโนสุทธิ

1,000,000

           1,000,000

-

16. ดร.ปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์

537,314

             537,314

-

17. นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม

750,000

750,000

-

18. นางศิริรัตน์ เลิศหิรัญรัตน์

-

-

-

19. นายสมเกียรติ ธีรตกุลพิศาล

-

-

-

20. นางสาวกรุณา เพิ่มศิริพันธุ์

-

-

-

21. นางสาววีรวรรณ ลาภไชยวุฒิ

-

-

-

หมายเหตุ:  *   นับรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงหุ้นของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ตามมาตรา 258 พรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

 

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น