คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

 

 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย

รายชื่อ

ตำแหน่ง

1.       นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์

     ประธานกรรมการ

2.       นางอรพิน  เลี่ยวไพรัตน์

     กรรมการ

3.       นายภัคพล  เลี่ยวไพรัตน์

     กรรมการ

4.       นายปรกฤษฎ์ เลี่ยวไพรัตน์

     กรรมการ

5.       นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์

     กรรมการ

6.       นางสาวจุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย

     กรรมการ

7.       นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม

     กรรมการ

8.       นายกำจร  ไพโรจน์ศักดิ์

     กรรมการ

9.       นายนิติพงษ์ สุจริตพงษ์

     กรรมการ

10.    นางสาวกุสุมา จันทโรธร

     กรรมการ

11.    นางโสมพันธ์ แก้วสุวรรณ

     เลขานุการ

 

 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
  3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 
  4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
  5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
  6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
  7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
  8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
  9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย