คณะกรรมการบริษัท

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

   คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

-  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   12 คน               คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00  ของกรรมการทั้งหมด

-  กรรมการที่เป็นอิสระ            5 คน                 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด

-  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร       3 คน                 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของกรรมการทั้งหมด

-  กรรมการที่เป็นผู้หญิง          4 คน                  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.67 ของกรรมการทั้งหมด

-  กรรมการที่เป็นผู้ชาย          11 คน                  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.33 ของกรรมการทั้งหมด

                คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะประสบการณ์แต่ละท่านมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถดูแลผลประโยชน์โดยรวมให้ผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัททุกท่านมีความเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ มีการปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและได้อุทิศเวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

                คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ข้อมูลคณะกรรมการ

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ

ตำแหน่ง

1.    นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์

ประธานกรรมการ

2.    ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์

รองประธานกรรมการ

3.    นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์

รองประธานกรรมการ

4.    นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

5.    นางสาวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

6.    นายภากร เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

7.    นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

8.    นางณิธาวัน เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

9.    นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

10.  ดร. ปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

11. นายมนู เลียวไพโรจน์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

12. ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

13. ดร. อภิชัย จันทรเสน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

14. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

กรรมการอิสระ

15. นายวันชัย มโนสุทธิ

กรรมการอิสระ

 

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

  1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
  2. พิจารณานโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทาง และนโยบายของ บริษัท รวมทั้ง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าที่สำคัญด้านต่าง ๆ
  4. กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
  5. จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเวลา และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
  6. ดูแลระบบการควบคุมภายใน และกำกับการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
  7. จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รวมถึงดูแลในเรื่องการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท และ สาธารณชนอย่างเหมาะสม
  8. ดูแล และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  9. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฎิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
  10. พิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัท

 

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น