ESG ระดับ Gold

ESG ระดับ Gold

ได้รับการประเมินผลงานด้าน ESG ในปี 2563 ในระดับ  Gold  โดยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยใช้ตัววัด ESG จากWFE ESG Metrics จำนวน 30 ตัวชี้วัด ของสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก (World Fed  eration of Exchanges) จากสถาบันไทยพัฒน์

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น