รางวัลอุตสาหกรรม สีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 และระดับ 3

รางวัลอุตสาหกรรม สีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 และระดับ 3  สำหรับ

- โรงไฟฟ้า TG  1, 2, 3  ได้รับการรับรอง GI  ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Industry Level 4: Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจ ดําเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

- โรงไฟฟ้า TG 4, 5, 6, 7  และ8  ได้รับการับรอง GI ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green Industry Level 3 : Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตาม ประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น