รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการขึ้นทะเบียน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการขึ้นทะเบียน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ซึ่งปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จำนวน 34,754 ตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่าต่อปี จากโครงการเปลี่ยนขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิง (RDF Production from Municipal Solid Waste of TPI Polene Power PCL.) ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุ ของภาวะโลกร้อนแล้ว ทีพีไอโพลีนเพาเวอร์ยังจะมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต (จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้) และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น