รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ประจำปี 2559 หรือ CSR-DIW Award 2016 (Standard for Corporate Social Responsibility - Department of Industrial Work)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ประจำปี 2559 หรือ CSR-DIW Award 2016 (Standard for Corporate Social Responsibility - Department of Industrial Work) ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559

รางวัล CSR-DIW มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และเกิดความไว้วางใจของภาคประชาชน เพื่อพัฒนาการอยู่รวมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของทีพีไอโพลีนเพาเวอร์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการบริหารงาน และดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น